نوشابه انرژی زای TNT

TNT چشم اندازی خاص را برای نگریستن به جهان پیشنهاد می‌دهد. به دوستدارانش کمک می کند تا درکشان از جهان متحول شود، دیدگاهشان وسعت یابد و آنچه تصور داشته‌اند را از زیر لایه‌های خاکستری عادت کشف کنند.
کسی که پای در سرزمین TNT بگذارد، دیگر آن آدم سابق نخواهد بود. چون اندیشه و بینشش دچار تحول می‌شود. تی ان تی درهای ادراک را می‌گشاید. درهای ادراک همان موانعی است که ریشه در عادت‌های ما دارند. همان عادت‌هایی که جهان شگفت انگیز را به چرخه‌ی تکرار شونده‌ی روزها و شب ها تبدیل می‌کنند.

 • TNT 250ml

  TNT 250ml

 • TNT 250ml Zero Sugar

  TNT 250ml Zero Sugar

 • TNT 355ml

  TNT 355ml

 • TNT 500ml

  TNT 500ml

گفت: دستم را بگیر و نبضم را حس کن.
دستش را گرفتم. نبضش ضرباهنگ جهان بود، هندسۀ پنهان مقدسش به من راه یافت!
ادراکـم از جهـان از نـو چیـده شـد. حـس پیامبـری را داشـتم کـه بـر بالاتریـن صخـرهی کـوه ابدیـت ایسـتاده اسـت، رسـالتم درک هستی چیزها در گذر زمان، و پیروانم همهی اساطیر عالم. به خنده افتادم از تجربهی پیشین هر مرگ و زایشی.

صنایع غذایی سحرچین به منظور حضور دقیق و برنامه‌ریزی شده در بازار، اقدام به طراحی و عرضه برندهای مجزا و تخصص یافته زده است. برند TNT با تمرکز بر تولید نوشابه های انرژی زا نخستین برند از این مجموعه است.
برند TNT، تولیدکننده تخصصی نوشابه انرژی زا با فرمولی انحصاری است که مواد اولیه آن شامل تائورین، کافئین، ویتامین B3، ویتامن B5 و ویتامین B6 و عصاره جنسینگ است.
ترکیب این مواد اولیه به ایجاد محصولی با ویژگی های منحصر به فرد منتج شده است: سم زدایی، رفع خستگی، نشاط‌آور بودن، رفع استرس، تقویت عملکرد حافظه و تقویت سیستم ایمنی ترکیبی مهیج، سالم و نیروآفرین است که با برند TNT در قوطیهای فلزی ۲۵۰، ۳۵۵ میلی لیتری عرضه می شود. در تولید این برند صنایع غذایی سحرچین با German Beverage Groupe همکاری دارد.

نوشابه انرژی زای TNT

«در رو باز کن!»


ایـن پیـام دعـوت TNT بـه همـه مخاطبانش اسـت. پیامی در گذشـتن از تمـام محدودیت‌هایـی کـه بـرای جسـم یـا ذهنمـان تصـور داشـته‌ایـم. TNT دعـوت مـی کنـد کـه از درهایـی -مرزهایـی- کـه مـارار محـدود کـرده‌انـد بگذریـم، از جهانـی کـه واقعـی و قطعـی پنداشـته شـده و عاداتـی کـه بـه آن خـو گرفته‌ایـم، دور شـویم و بـه دنیایـی پـر از شـگفتی پــای بگذاریــم. TNT همســفر و مشــوق مخاطبانــش اســت و در عزم سفری کــه هـر مخاطـب بـه سـرزمین مـه‌آلـود پشت دروازه‌های ادراکشـان خواهـد داشـت، پـا بـه پای او در سفر خواهد بود.
»در« یـک آسـتانه و حاصـل فاصله‌گـذاری میـان دو موقعیـت اسـت؛ موقعیتـی هایـی در فضایـی ، زمانـی یـا معنـا. وقتـی "دری" میـان دو موقعیـت فضایـی قـرار گیـرد، یـک سـو "درون" و سـوی دیگـر "بـرون " نامیـده می‌شـود. "درون" موقعیتـی اسـت شناخته‌شـده و شناخته‌شــدگی آغــازی بــر عــادت و مــلال اســت. "بــرون" موقعیتــی کمتــر شناخته‌شــده اسـت و شـاید مواجـه بـا آن از چنـدان آشـنا نباشـد و ایـن تعـارض می‌آفرینـد. گشـودن یـک »در« میـان دو موقعیـت زمانـی، غلبـه بـر جبـر زمـان "حـال" در سـفری بـه "گذشـته" یـا "آینـده" اسـت. گشـودن "دری" بـه گذشـته دعـوت از خاطره‌هـا اسـت، امـا اگـر دری بـا "آینـده" بـاز کنـی، هدف‌هـا و تمایلاتـت را ملاقـات خواهـی داشـت. و گاهـی "درهـا"، درهایـی اسـت کـه میـان دو موقعیـت معنایـی گشـوده می‌شـوند. دری کـه راه درک هـزار لایه، نگاهی از چند زاویۀ دید و امکان تاویل چندلایۀ فرد را ممکن می‌سازد.

لحظه‌هایی هست که حسی داری همچون آلیس که در چاه شگفتی سرزمین عجایب سقوط می‌کرد. جایی میان باور و انکار، درخششی که از زیر لایه‌های خاکستری عادت چشمانت را خیره می‌کند. لحظه هایی که نباید توقفی رخ دهد، لحظه‌هایی آغاز سفری بی بازگشت؛ »آنِ« عبور از دروازه‌های ادراک.

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، بازار بزرگ میرداماد، طبقه چهارم اداری    تلفن تماس: 02188880831

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه متعلق به شرکت صنایع سحر چین سلامت می‌باشد.