TNT Concept


همان "آِن" گـذرا زدریاست کهTNTمخاطب را به عبور از آن دعوت کرده بود. TNT MOMENT، لحظۀ مواجه با »حقیقت بزرگ« است، همان واقعیــت‌هایـی کـه پیشـتر دیده نشده یا نادیده انگاشـته شده است. »آنی« کـه تجربه کردنش جسـارت می‌طلبد و شاید با حبس نفـس پیـش از انجام امری شگرف همراه شود.
ایـن لحظه همان لحظـه‌هایـی است کـه بـه راستی زندگی کرده‌ایم، لحظه‌هایی کـه ارزش زندگی بـر مبنای آن سنجیده می‌شود، لحظه‌های زیستن در عین درک زیستن و فارغ از دغدغۀ چگونـه زیستن. اگـه چرخش ساعت گـذران لحظه‌های عــادی زندگی رو نشون میده TNT MOMENT همون لحظه‌هایی هست که ساعت از حرکت ایستاده.
TNT MOMENT لحظۀ مواجه بـا سرزمین ادراکات نو است، سرزمینی بـه نام TNT LAND. هر سفر در این سرزمین تجربه‌ای بـه کلی تـازه و منحصر بـه فرد است کــه از زیست هر آدمی است آغاز سفری شگفت انگیـز TNT TRIP است.
TNT MOMENT همون لحظه‌هایی هست که عقیـده داریم زندگیمـون به قبل و بعدش تقسیم میشه! و زندگـی چیـزی نیست غیـر از همیـن لحظه‌های کوتاه غیرقابل توصیف!

ناگاه دیدم با من می‌خواند: "وزشی انسانی و دائم در جریان است، وزشی از ادراکی زعفرانی، خوشرنگ و معطر و شادیبخش تـو در ایـن وزش شـناوری، یـاد گرفتـه ای کـه چگونـه در شـلوغی هـزاران "چیـز" بـر هـم ریختـه، چشـمت را بـر دایـره‌ی کامـل بدوزی. همه‌چیز کشیده شده است، همه‌چیز در جریانی مدام در راستایی بیپایان کشیده می‌شود. در این وادی راستای همه‌ی کشیدگی‌های عالم همراستا است" من و اویی در کار نبود. ما همه ما بودیم.

TNT Land


بـه سـرزمین شگفت‌ها، سرزمین پشت دروازه‌های ادراک، سرزمین حقیقـت‌های همیشه عریان و سرزمین درک حقیقت‌های چندلایه خوش آمدید!
توی این سرزمین عجیب، هیـچ چیـزی که بهش عادت داشتی کاربرد نداره و شاید کاربردش جوری هست که فکرشـم نمی‌کنی! تـوی ایـن سرزمین چیزها و آدم‌ها از زاویـه‌ای مـورد توجه قرار می‌گیرند که بـاورش هـم سـخت و دور از نظـره! سفر بـه TNT LAND سخته؟ نـه، اتفاقا یه تجربه کم نظیره اگـر یـک همسفر با کلی ابـزار و وسـایل باحـال TNT Trip همراهیت کنه! اصلا TNT برای همین همراهته.

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، بازار بزرگ میرداماد، طبقه چهارم اداری    تلفن تماس: 02188880831

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه متعلق به شرکت صنایع سحر چین سلامت می‌باشد.