TNT Camera

یـه قسـمت مهـم هـر سـفر، ایـن هسـت کـه بدونـی تـو سـفر خـود مسـیر مهمتـر از مقصـد و همینطـور بایـد یـادت باشـه ایـن خاطـرات سـفره کـه همیشه باهات می مونه.
دوربیـن TNT بـرای همیـن همـراه تـو هسـت. دوربیـن یعنـی زاویـۀ نـگاه بـه موضوعـات و ثبـت خاطـرات تـوی سـرزمینی کـه همـه چیـزش شـگفت انگیـزه. شـاید بخواهـی نگاهتـو بـه زیبایـی معطـوف کنـی، زیبایـی خـودت یـا دیگـران، شـاید یـه خلاقیـت ویـژه بسـازی یـا ببینـی و تصمیـم بگیـری اونـو شـکار کنـی، شـاید لحظـۀ اوج یـک ورزش پرتحـرک چشـمتو بگیـره، اینـا همـه مـی‌تونـه موضوعاتـی باشـه کـه یـه سـفر عالـی تـو یـه سـرزمین شگفت انگیزو جاودانه کنه.

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، بازار بزرگ میرداماد، طبقه چهارم اداری
تلفن تماس: 02188880831