TNT Camera


یـه قسـمت مهـم هـر سـفر، ایـن هسـت کـه بدونـی تـو سـفر خـود مسـیر مهمتـر از مقصـد و همینطـور بایـد یـادت باشـه ایـن خاطـرات سـفره کـه همیشه باهات می مونه.
دوربیـن TNT بـرای همیـن همـراه تـو هسـت. دوربیـن یعنـی زاویـۀ نـگاه بـه موضوعـات و ثبـت خاطـرات تـوی سـرزمینی کـه همـه چیـزش شـگفت انگیـزه. شـاید بخواهـی نگاهتـو بـه زیبایـی معطـوف کنـی، زیبایـی خـودت یـا دیگـران، شـاید یـه خلاقیـت ویـژه بسـازی یـا ببینـی و تصمیـم بگیـری اونـو شـکار کنـی، شـاید لحظـۀ اوج یـک ورزش پرتحـرک چشـمتو بگیـره، اینـا همـه مـی‌تونـه موضوعاتـی باشـه کـه یـه سـفر عالـی تـو یـه سـرزمین شگفت انگیزو جاودانه کنه.

Title

Title

Title

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، بازار بزرگ میرداماد، طبقه چهارم اداری    تلفن تماس: 02188880831

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه متعلق به شرکت صنایع سحر چین سلامت می‌باشد.